top of page

MEMBERS EU4YOU

Public·96 members
Michael Pickart
Michael Pickart

[New Release] Veten Haqqinda Insa Azerbaycan Dilinde


[New release] Veten haqqinda insa azerbaycan dilinde
Veten haqqinda insa azerbaycan dilinde yazmaq istÉyÉn vÉ ya bu mÃvzuda oxumaq istÉyÉn oxucular ÃÃÃn yeni bir kitab tÉqdim olunur. Bu kitabda vÉtÉn sevgisi, vÉtÉn mÃdafiÉsi, vÉtÉn tarixi vÉ mÉdÉniyyÉti kimi mÃvzular ÉtraflÄ ÅÉkildÉ iÅlÉnir. KitabÄn mÃÉllifi tanÄnmÄÅ jurnalist vÉ yazÄÃÄ ElÃin MÉmmÉdovdur.
[New release] veten haqqinda insa azerbaycan dilindeKitabÄn mÉqsÉdi vÉtÉn haqqÄnda insa yazmaq istÉyÉn gÉnclÉr ÃÃÃn faydalÄ mÉlumatlar vermÉk, onlara yazÄ Ãslubu, quruluÅu vÉ dilindÉ kÃmÉk etmÉkdir. HabelÉ kitab oxuculara vÉtÉnimiz AzÉrbaycanÄn gÃzÉlliyi, zÉnginliyi, tarixi vÉ mÉdÉniyyatÄ haqqÄnda maraqlÄ faktlar vÉ nÃmunÉlÉr tÉqdim edir.


Kitabda yer alan bÃlÃmlÉrdÉn bÉzilÉri belÉdir:


  • Veten haqqÄnda insa yazmaq niyÉ vacibdir?  • Veten haqqÄnda insa yazmaq ÃÃÃn hansÄ mÃhÃm nÃqtÉlÉr nÉzÉr alÄnmalÄdÄr?  • Veten sevgisi nÃvbÉti nesillere necÉ ÃyrÉdilmalÄdÄr?  • Veten mÃdafiÉsi ÃÃÃn neler edilmelidir?  • Veten tarixi vÉ mÃhÃm hadiseleri nelerdir?  • Veten mÃdaniyyatÄ và ÃzgÃnlÃyà nelerdir?Kitabda habelà veten haqqÄnda insa yazmaq ÃÃÃn faydalÄ qaynaqlar, linklÃr, sitatlar và ÅeirlÃr dà yer alÄr. KitabÄn sonunda isà mÃxtelif mÃvzularda hazÄr insalar nÃmuneleri verilir.


KitabÄn qiymeti 10 manatdÄr. KitabÄ BakÄ Kitab Klubu, Azkitap, Kitabevi kimi kitabxanalardan và ya onlayn olaraq sifariÅ ede bilersiniz. KitabÄn Ãap sayÄsÄ mÓhdud olduÄundan tez bir zamanda sifariÅ etmeyi unutmayÄn!


[New release] Veten haqqinda insa azerbaycan dilinde kitabi sizin ÃÃÃn Æla bir seÃim olacaqdÄr. Veten sevgisi ilÓ dolu bu kitabi oxuyun và Ãz biliklerinizi artÄrÄn!


Veten sevgisi nÃvbÉti nesillere necÉ ÃyrÉdilmelidir? Bu suala cavab vermÉk ÃÃÃn ÃncÉ veten sevgisinin nÉ olduÄunu bilmÉk lazÄmdÄr. Veten sevgisi, vÉtÉnimizÉ olan mÉhÉbbÉt, sayÄÄ vÉ baÄlÄlÄqdÄr. Veten sevgisi, vÉtÉnimizin qorunmasÄ, inkiÅafÄ vÉ rifahÄ ÃÃÃn ÃalÄÅmaq, lazÄm olanda canÄnÄ vermÉyÉ hazÄr olmaqdÄr. Veten sevgisi, vÉtÉnimizin tarixini, mÉdÉniyyÉtini vÉ dÃvlÉtÃilik ÉnÉnÉlÉrini bilmÉk, qorumaq vÉ yaÅatmaqdÄr.


Veten sevgisi nÃvbÓti nesillÓrÓ ÃncÓ ailÓdÓ, sonra isÓ mÓktÓbdÓ vÓ cÓmiyyÓtdÓ ÃyrÓdilmelidir. AilÓdÓ valideynlÓr Ãz uÅaqlarÄna vÓtÓnimiz haqqÄnda maraqlÄ hekayÓlÓr anlatmalÄ, onlara bayramlarÄmÄzÄ, milli simvollarÄmÄzÄ vÓ Ònlà ÅÓxsiyyÓtlÓrimizi tanÄtmalÄdÄr. MÓktÓbdÓ mÃÒllimlÓr Ãz ÅagirdlÓrinÓ vÓtÓnimizin tarixini, coÄrafiyasÄnÄ, mÃdaniyyatÄnÄ và iqtisadiyyatÄnÄ derslÓrdÓ và xaricindÇ tÇdris etmeli, onlara vÃtÃn haqqÄnda insa yazmaq ÃÃÃn kÃmÇk etmeli và tÇÅvik etmelidir. CÇmiyyÇtdÇ isÇ dÃvlÇt và qeyri-hÃkumÇt tÇÅkilatlarÄ Ãz faliyyÇtlÇri ilÇ gÇnclÇrÇ vÃtÃn sÇvgisi aÅÄlamalÄ, onlarÄ milli dÇyÇrlÇrimizlÇ tanÄÅ etmeli và onlara vÃtÃn xidmÃti ÃÃÃn imkanlar yaratmalÄdÄr.


Veten mÃdafiÃsi ÃÃÃn neler edilmelidir? Bu suala cavab vermek ÃÃÃn Ãncà veten mÃdafiÃsinin nà olduÄunu bilmek lazimdir. Veten mÃdafiÃsi, vetenimizi dÃÅmÃn tÃhluke ve saldirilarindan qorumaq ve onun mÃstÃqilliyini ve xalqimizin hÃquqlarini temin etmekdir. Veten mÃdafiÃsi hem dÃyÃÅ meydaninda hem de arxa cephede aparilir. Veten mÃdafiÃsi her bir vetendaÅin borcudur.


Veten mÃdafiÃsi ÃÃÃn neler edilmelidir? Bu suala cavab vermek ÃÃÃn Ãoxlu meseleleri nazarà almak lazimdir. Veten mÃdafiÃsi ÃÃÃn her birimiz Ãz rolumuzu oynamaliyiq. Bizim veten mÃdafiÃsi ÃÃÃn hem fiziki hem de ruhi hazirliq etmemiz lazimdir. Bizim veten mÃdafiÃsi ÃÃÃn hem silahli quvvelerimize hem de milli iqtisadiyyatimiza destek olmamiz lazimdir. Bizim veten mÃdafiÃsi ÃÃÃn hem milli birlik ve heyet ruhunu qoruyub saxlamamiz hem de dÃnya c481cea774


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page